(068)521-1106, (050)589-0904

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Даний Публічний договір укладається між Виконавцем та Замовником/Абонентом (особою, яка прийняла положення цього публічного договору) з метою отримання послуг, що визначені цим публічним Договором (Оферти) та додатками до нього.

Дана публічна Оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Ця оферта керується Законодавством України у сфері електронної комерції та ґрунтується на Конституції України, Цивільному та Господарському кодексах України, Законах України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних даних», міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Положення Оферти, що суперечать чинному законодавству України, визнаються недійсними.

Послуги надаються відповідно до чинного законодавства без підписання договору в паперовій формі на підставі Публічного договору (далі — Оферти) за її правилами окрім тих послуг, що відповідно до чинного законодавства не можуть надаватися без підписання договору, у такому випадку акцепт (прийняття) Оферти вважається договором про наміри.

 Визначення понять

1.1. Публічний договір (Оферта) – пропозиція Виконавця, що адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу arenda-gsm.com.ua з метою отримання послуг у сфері інформаційних технологій на умовах, що викладені у даному Договорі.

 1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, що визначені даним Договором та Заявкою.

1.3. Виконавець – фізична особа-підприємець Любимий Констянтин Миколайович, який є власником сервісу (сайту, Ресурсу) arenda-gsm.com.ua та надає послуги, що визначені даною Офертою та її додатками. Реквізити Виконавця вказані наприкінці цієї Оферти.

1.4. Сайт (або Ресурс) – набір web-сторінок ресурсу Виконавця arenda-gsm.com.ua.

1.5. Замовник (Абонент) – фізична особа, користувач сервісу, яка зареєструвалась та/або подала заявку у встановлений Офертою спосіб на Ресурсі у відповідності до умов даної Оферти.

1.6. Спеціаліст – фізична особа Виконавця, яка володіє певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій та безпосередньо у послугах що надаються Виконавцем.

1.7. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем, за надання певного об’єму послуг для Замовника, за послуги, які надаються Виконавцем.

1.8. Об’єм послуг – затверджена Виконавцем система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання послуг Виконавцем.

1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.10. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.11. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.12. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

1.13. Заявка – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, через особистий кабінет на Ресурсі, або іншим шляхом, встановленим Виконавцем.

1.14. Особистий кабінет – це сукупність облікових даних аккаунту та послуг, що стилізована у спеціальний інтерфейс на Ресурсі.

1.15. GSM-шлюз – міжмережеве апаратне обладнання, що призначене для передачі голосового трафіку між мережами різного типу (наприклад між мережею мобільного зв’язку СDMA- або GSM-стандарту).

1.16. Факсимільний підпис – аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

1.17. Інші терміни застосовуються у відповідності до законів України, або до загальноприйнятих понять відповідно до словників.

1.18. Із замовником — юридичною особою — укладається окремий договір за законодавством України і дія цієї оферти не розповсюджується на їх взаємовідносини.

1.19. Шляхом реєстрації на Сайті Користувачі надають Компанії право на зберігання та обробку їх Персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року.

  1. Перелік та опис послуг

2.1. Оренда слота в GSM-шлюзі — оренда місця під sim-картку в апаратному шлюзі.

2.2. Послуга підтримки Абонентів – допомога Абонентам при користуванні Ресурсом, що здійснюється спеціалістом Виконавця.

2.3. Послуга телефонної підтримки – додаткова послуга підтримки Виконавця з питань обслуговування Абонентів.

  1. Порядок укладення договору, правила надання послуг

3.1. Договір вважається укладеним лише за умови акцепту даного договору.

3.2. У випадках, коли чинне законодавство України передбачає надання послуг лише за умов письмового укладення договору, ця оферта вважається договором про наміри та може стати підставою для проведення підготовчих робіт для надання послуг.

3.3. Акцептом (прийняттям) Оферти є одна з наступних дій:

3.3.1. створення аканту та вхід у особистий кабінет;

3.3.2. залишення заявки на отримання послуг на Ресурсі та обрання послуг в особистому кабінеті;

3.3.3. залишення заявки у оператора за контактним номером Ресурсу;

3.3.4. оплата послуг на рахунок Виконавця із зазначенням конкретних послуг в призначені платежу.

  1. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця.

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2 цієї Оферти.

4.1.2. Виконувати свої обов’язки свідомо та професійно, підтримувати високу репутацію свою та Замовника.

4.1.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала йому відома під час виконання обов’язків за цією Офертою за винятком випадків передбачених законами України, Умовами конфіденційності Ресурсу та Регламентом Ресурсу.

4.1.4. Завчасно надавати (не пізніше ніж за тиждень до введення таких змін) інформацію щодо технічних/ профілактичних робіт, які можуть стати причиною тимчасового не надання/не якісного надання послуг визначених цією Офертою.

4.1.5. У разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть належному виконанню своїх зобов’язань згідно з цією Офертою — терміново повідомити про це Замовника.

 4.2. Обов’язки Замовника.

4.2.1. Чітко, ясно і своєчасно визначати Виконавцю завдання, які відповідають покладеним на нього обов’язкам.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем — акцептувати ці акти в 5-денний термін з моменту одержання способом визначеним п. 5 даної Оферти.

4.2.3. Оплачувати послуги на умовах та в порядку, що зазначені в п. 8 цього Договору.

4.2.4. Прийняти політику конфіденційності Виконавця.

4.2.5. Визнавати право Виконавця ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.2.6. У беззаперечному порядку надавати Виконавцю ксерокопію паспорта та індивідуального податкового коду Замовника.

 4.3. Права Виконавця.

4.3.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цією Офертою.

4.3.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені цим Договором.

4.3.3. Зберігати та не розголошувати службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала йому відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

4.3.4. Змінювати та доповнювати умови Оферти без погодження з Замовником та з інформуванням про це Замовника.

4.3.5. Ставити факсимільний підпис і печатку у розумінні статті 207 Цивільного кодексу України та статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

4.4. Права Замовника.

4.4.1. Приймати від Виконавця надані, якщо послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.

4.4.2. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

4.4.3. Наполягати на підписанні договору з Виконавцем у письмовій формі у разі необхідності. При цьому дія правил політики конфіденційності, даної Оферти і Регламенту не скасовуються, якщо інше не прописано у такому письмовому договорі.

 Отримання підтверджувальних документів

5.1. Отримання первинних документів здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням статті 12 Закону України «Про електронну комерцію».

5.2. Акцептуючи даний договір Замовник надає згоду на використання Виконавцем факсимільного підпису у первинних документах. Приклад факсимільного підпису та печатки міститься у реквізитах Виконавця.

 Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці

6.1. Конфіденційність та Збереження комерційної таємниці регулюються політикою конфіденційності (окремий документ), акцептування якої є безумовно обов’язковою умовою прийняття даної Оферти. Політика конфіденційності може вважатися додатком до цієї Оферти.

  1. Форс–мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій, актів державних органів та інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

7.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання обставин форс–мажору та про припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

7.4. Наявність форс–мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово–промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

7.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

  1. Розрахунки за надані послуги

8.1. Надання Послуг за Офертою є платними.

8.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова, в національній валюті (гривні).

8.3. Оплата може бути здійснення на банківську карту або банківський рахунок, що вказаний у рахунку-фактурі, або переданому Виконавцем Замовнику будь-яким іншим чином.

8.4. При оплаті Замовник обов’язково вказує назву Замовника, номер облікового запису та період оплати. У випадку здійснення платежу без вказання цих даних Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг до момену з’ясування обставин платежу Замовника.

8.5. Оплата послуг здійснюється на умовах передоплати в розмірі 100% з наступним корегуванням після закінчення оплачуваного місяця.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за зміни тарифних планів телекомунікаційних операторів зв’язку, послугами яких користується Замовник через Виконавця.

8.7. Облік обсягу надання Послуг та їх тарифікація здійснюються технічними засобами Виконавця.

8.8. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентська плата справляється в повному розмірі.

8.9. Після погашення Абонентом заборгованості перед Виконавцем відновлення роботи послуги здійснюється протягом однієї години.

8.10. З метою прискорення відновлення надання послуг Абонент може надати Виконавцю копію платіжного доручення, яке має перевірити Виконавець.

  1. Вирішення спорів

9.1. У разі отримання послуг, які Замовник вважає неякісними, клієнт зобов‘язаний протягом трьох календарних днів сповістити про це Виконавця. Така заявка складається з додержанням наступних правил:

Замовник зобов’язаний вказати, які саме послуги були надано неякісно;

що вважає неякісно наданими послугами;

який пункт цієї Оферти на думку отримувача послуг був порушений Виконавцем;

які саме виправлення вважає за потрібне внести;

надати докази того, що ця несправність сталася не з вини самого Замовника або третіх осіб, або надати обґрунтоване роз’яснення того, чому саме Замовник вважає, що ця несправність є причиною вини Виконавця, а не з вини Замовника або третіх осіб.

9.2. Виконавець послуг розглядає дану заявку протягом 30 днів та надає відповідь про розгляд заявки та винесення рішення.

  1. Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Любимий Констянтин Миколайович

ІПН 2867610996

Юридична адреса: 49115, м. Дніпро, вул. Профспілкова, 3а

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 2, кв. 12

IBAN UA063052990000026004050011899 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299

 

ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!